Uchwły Zarządu Głównego

img

Uchwała Zarządu Głównego 13.04.2024

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę, aby nowe tytuły regionalne Baltic Winner, Karpatia Winner oraz tytuł Mazovia Winner miały polskie nazewnictwo i dyplomy wydawane były bezpośrednio przez organizatorów wystaw (Oddziały terenowe), a nie Zarząd Główny ZKwP.


img

Uchwały ZG ZKwP 13.04.2024

2024-04-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2024 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE:

1.Na wniosek Klubu Owczarka Niemieckiego dla psów/suk zrzeszonych w klubie wprowadzono dodatkowy nieobowiązkowy test socjalny.

2.Trwają prace nad ostateczną wersją Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

3.Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono zmiany w załączniku 10 i 10 A do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH:

1.Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej dla asystentów w Szczecinie, Legnicy oraz w Zgierzu.

2.Zatwierdzono wyniki egzaminu uzupełniającego dla asystentów w Bydgoszczy.

3.Podjęto uchwałę o ustaleniu składu komisji egzaminacyjnej na egzaminy praktyczne w zakresie oceniania psów towarzyszących i BH, które odbędą się podczas imprez kynologicznych organizowanych do końca roku 2024.

4.Podjęto uchwałę o ustaleniu składu komisji egzaminacyjnej na egzaminy praktyczne w zakresie oceniania pracy psów myśliwskich, które odbędą się podczas imprez kynologicznych organizowanych do końca roku 2024.

SPRAWY WYSTAW:

1.Wyrażono zgodę na przyznanie tytułu Zwycięzca Zagłębia podczas krajowej wystawy psów rasowych w Będzinie w dniu 19.05.2024r.

2.Wyrażono zgodę na organizację wystaw „FED CUP 2025” w Polsce przez Klubu Nowofundlanda i Landseera – Komisję ZG.

3.Wyrażono zgodę na przyznanie tytułu „Polski Klubowy Zwycięzca 2024” na Europejskiej Klubowej Wystawie Nowofundlandów FED CUP 2024 w Hradec Nad Moravici w terminie 24-25.05.2024r.

4.Podjęto uchwałę, aby na wszystkich wystawach rasy polskie były wystawiane w tym samym dniu.

5.Podjęto uchwałę dotyczącą pokazywania psów/suk ras nieuznanych na wystawach w jednej dodatkowej grupie, w klasie młodszych szczeniąt oraz szczeniąt. Nie mogą być pokazywane w obowiązkowych konkurencjach finałowych.:   Najpiękniejszy Junior Wystawy , Zwycięzca Grupy,  Najpiękniejszy Pies Wystawy.

6.Przyznano 2 dodatkowe nominacje CRUFTS na 2025 rok na wystawach międzynarodowych w Krakowie i w Koszalinie.

7.Przyznano nominację na CRUFTS na 2026 rok na wystawach organizowanych w 2025r: wystawy międzynarodowe w Zielonej Górze, w Bydgoszczy, w Warszawie i we Wrocławiu.

8.Podjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Zwycięzca Polski 2025 na wystawie międzynarodowej  w Rybniku.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW:

1.Na wniosek  Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono aneksy do regulaminu zawodów Dummy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.Podjęto uchwałę o odwołaniu Zarządu Tymczasowego Oddziału Łódź. Jednocześnie powołano nowy skład osobowy Zarządu Tymczasowego w Oddziale.

2.Zarząd Główny unieważnił Walne Zgromadzenia Członków Oddziału Krosno. Jednocześnie powołano  Zarząd Tymczasowy w Oddziale  i zobligowano do zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Krosno w terminie do 13 czerwca 2024 r.

3.Podjęto uchwałę dotyczącą możliwości członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce dla obywateli Białorusi mieszkających w Polsce, pod warunkiem rezygnacji z członkostwa w BCU.

4.Zarząd Główny powołał Kol. Anetę Dopierałę na Przewodniczącą Komisji Młodego Prezentera.

5.Podjęto uchwałę o obowiązku używania logo ZKwP dla zawodników reprezentujących Stowarzyszenie  na wszystkich imprezach międzynarodowych w kraju i zagranicą.

 


img

UCHWAŁY ZG - 1 i 6.02.2024

2024-02-14

Uprzejmie informujemy,że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniach w dniu 1 lutego 2024 r. oraz 6 lutego 2024 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

1.Zmianie ulegają opłaty za przegląd hodowlany, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. Aktualny cennik dostępny w Oddziałach

SPRAWY WYSTAW

1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2024 rok i zaktualizowano kalendarz wystaw.

2.Podjęto decyzję, żeby od 1 marca 2024 r. na wszystkich wystawach podczas konkurencji finałowych szczenięta i młodsze szczenięta występowały wg grup ras FCI tak jak w klasie młodzieży (junior).

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Zatwierdzono nowe wzory dyplomów Championatów.

2.Wprowadzono zmianę do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Tytuł Młodzieżowy Champion Polski został zmieniony na tytuł Champion Polski Młodzieży.

3.Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie przyznawania tytułu Championa Polski Szczeniąt, aby w drodze wyjątku uznać tytuły uzyskane przed 1.01.2024 r. Niniejszy zapis odnosi się do szczeniąt, które uzyskały tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie/Najlepsze Szczenię w Rasie w roku 2023 (rozpoczęły starania o tytuł od 6.08.2023 r.), a w roku bieżącym ukończyły lub ukończą uzyskanie wymaganej ilości tytułów do przyznania Championatu Polski Szczeniąt - minimum jeden tytuł Najlepsze Młodsze Szczenię/Najlepsze Szczenię musi być uzyskany w roku 2024 !

4.Do Komisji Kynologii Łowieckiej wybrany został kol. Sławomir Kurowski, a do Prezydium Komisji Prof. Maciej Kaliski.

5.Podjęto uchwałę o unieważnieniu Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Grodzisku Mazowieckim z dnia 7.11.2023 r. Powołany Zarząd Tymczasowy jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia Wyborczego do dnia 31.03.2024 r.

6.Podjęto uchwałę, że logo Związku Kynologicznego w Polsce nie może być wykorzystywane przez grupy, fora i osoby indywidualne (nie dotyczy członków ZKwP przy promocji swoich psów i hodowli) w mediach społecznościowych bez zgody Zarządu Głównego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6.02.2024 r.


img

UCHWAŁY ZG - 20.01.2024

2024-01-30

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2024 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

1.Na wniosek Klubu Jamnika – Komisji ZG na funkcję Sekretarza Klubu powołano Panią Rozalię Dembowską.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1.Nadano godność sędziego międzynarodowego.
2.Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Zgierz i Legnica.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

1.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono znowelizowany Krajowy Regulamin Chartów, Regulamin Zawodów Psich Zaprzęgów, Regulamin Organizacji Egzaminów i Zawodów Obedience.

2.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów na funkcję delegata Komisji Chartów FCI powołano Panią Beatę Wężowską z powodu rezygnacji z tej funkcji dotychczasowego delegata Pani Karoliny Szafrańskiej - Bąk.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Rozpatrzono wniosek grupy inicjatywnej o powołanie nowego oddziału w Kościanie. Zarząd Główny po przeanalizowaniu wniosku nie przychylił się do powstania oddziału.

2.Na wniosek Kapituły Odznaczeń zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe.

3.Zobowiązano wszystkie Oddziały do przesłania aktualnej listy członków oddziału na dzień 31 grudnia 2023 roku w terminie do 14 lutego 2024 roku.  Instrukcja do oddziałów przesłana zostanie przez biuro Zarządu Głównego.

SPRAWY WYSTAW

1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2024 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.


img

UCHWAŁY ZG - 16.12.2023

2023-12-28

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Uchwała o obowiązku prześwietlania stawów łokciowych psów/suk rasy owczarek niemiecki celem uzyskania uprawnień hodowlanych obowiązującego od 01.03.2024 r.
2. Na wniosek GKH wprowadza się dla rasy Polski Owczarek Nizinny, psów/suk, wynik C dysplazji stawów biodrowych (kojarzenie tylko z wynikiem A) od 01.01.2024 r.
3. Na wniosek GKH w celu wyeliminowania błędów przy wprowadzaniu kodów kreskowych do programu informatycznego zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do:
- zakupu czytników kodów kreskowych
- przestrzegania zasady wklejania kodów kreskowych na potwierdzeniach znakowania psów.
4. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno - kostnego: Dr Łukasz Jóźwiak (Wrocław) oraz Dr Małgorzata Weronika Nowak (Kalisz).

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Wprowadzono poprawkę do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych § 31 polegającej na zaliczeniu sędziowania na wystawach poza granicami Polski uzyskanych na podstawie indywidualnych zgód wydanych przez ZG ZKwP do wymaganych 20 sędziowań, dających możliwość uzyskania tytuły sędziego międzynarodowego.
2. Zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych na egzaminy praktyczne, które odbędą się podczas wystawy w Gdyni, Katowicach i w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzono organizację uzupełniającego egzaminu dla asystentów w Oddziale Bydgoszcz.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podniesiono wysokość opłaty za składanie protestów na wystawach ze 100 zł na 500 zł.
2. Zmiana wysokości opłat za Championaty od 01.01.2024 r.
- Championat Szczeniąt i Grand Champion Polski – wersja papierowa dyplomu 100 zł.
- Champion Polski, Młodzieżowy Championat Polski, Championat Polski Weteranów - wersja papierowa 100 zł.
- Wszystkie tytuły Championa dla wystawców zagranicznych – wersja papierowa 50 EUR.
3. Ustanowiono nowe tytuły: Polish Baltic Winner, Junior Polish Baltic Winner, Veteran Polish Baltic Winner. Dyplom wydawany będzie w formie papierowej, cena 100 zł. dla wystawców krajowych, 50 EUR dla wystawców zagranicznych. Tytuły obowiązują od 1.01.2024 r.
4. Przyjęto zmianę w Regulaminie Rankingu Wystawowego 2024 wchodzącego w życie z dniem 01.01.2024 r. dotyczącą zaliczania do rankingu wystawowego wszystkich wystaw obsługiwanych przez „wystawy.NET” oraz Wystawę Światową Ras Polskich.
5. Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.


img

UCHWAŁY ZG - 26.10 i 12.11.2023

2023-11-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 26 października oraz 12 listopada 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Rasy Samoyed z władzami wybieralnymi z siedzibą w Oddziale Kielce.
2. Powołano Klubu Komisję ZG Rasy Cane Corso z siedzibą w Oddziale Warszawa.
3. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego: lek.wet Dorota Wyka z Łodzi oraz lek.wet Julia Jurkanis z Trzebnicy.

SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych za okres od sierpnia do grudnia 2024.
2.Zatwierdzono ocenę psów rasy cocker spaniel na wystawach klubowych w kolorach.
3.Zawarto porozumienie o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Mołdawia (Uniunea Chinologica din Moldova – UchM a ZKwP. Na mocy tej umowy, pies/suka posiadająca tytuł "Champion Mołdawii" otrzymuje tytuł "Champion Polski" po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast pies/suka posiadająca tytuł "Champion Polski" otrzymuje tytuł "Champion Mołdawii" po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Mołdawii.
Umowa weszła w życie z dniem podjęcia.
4.Zatwierdzono wymóg ilości psów do zaliczenia sędziowania dla sędziów krajowych - trzeba ocenić minimum 10 psów.
5. Zatwierdzono nowy tytuł Championatu krajowego - Championat Polski Szczeniąt.
Tytuł obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r. Stosowne zmiany i warunki znajdować się będą w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.
6. Zatwierdzono Regulamin Światowej Wystawy Ras Polskich. Wystawa odbywać będzie się co 3 lata.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono wyniki egzaminów praktycznych podczas wystaw: w Krakowie w dniach 08-09.07.2023r., we Wrocławiu w dniu 24.09.2023r.w Legionowie w dniu 07.10.2023r. oraz podczas MWPR w Poznaniu w dniach 04-05.11.2023 r.
2.Zatwierdzono wyniki egzaminu praktycznego podczas konkursów w Biskupinie w dniu 30.09.2023 r. i w Solcu w dniu 01.10.2023 r.
3.Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Będzin, który odbył się w dniu 25.10.2023 r. oraz w Oddziale Nowy Sącz w dniu 28.10.2023 r.
4.Wprowadzono zapis w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych o następującej treści:
Wykluczenie ze Związku Kynologicznego w Polsce na mocy prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego powoduje utratę uprawnień sędziego i asystenta kynologicznego. Członek Stowarzyszenia przyjęty do Związku Kynologicznego w Polsce po wykluczeniu, uzyskuje uprawnienia asystenta lub sędziego kynologicznego na zasadach określonych w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.W związku z rezygnacją kol. Leszka Siejkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Szkolenia Psów powołano kol. Zbigniewa Łomińskiego na tę funkcję.
2.Powierzono kol. Leszkowi Siejkowskiemu szkolenia asystentów i sędziów prób pracy w Komisji Kynologii Łowieckiej.
3.Zatwierdzono termin egzaminu sędziowskiego dla asystentów oraz sędziów rozszerzających uprawnienia na dzień 17.12.2023 w Warszawie. Jednocześnie zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej.
4.Zatwierdzono możliwość wydawania certyfikatów użytkowości WCC na podstawie konkursów psów myśliwskich organizowanych przez ZKwP.
5.Podjęto Uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 16.12.2023r. w Warszawie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
6.Podjęto decyzję, że zaktualizowana baza chipów psów dostępna będzie na stronie internetowej Zarządu Głównego.


img

UCHWAŁY ZG - 22-23.09.2023

2023-10-11

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 22 i 23 września 2023 roku podjął następujące uchwały: 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej zawieszono członków Zarządu Oddziału w Lesznie.
W związku z przeprowadzoną kontrolą ZKwP Oddział w Lesznie, Główna Komisja Rewizyjna ZKwP stwierdziła, że działalność prowadzona przez Zarząd Oddziału w Lesznie jest sprzeczna z ogólnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu oraz nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Członkowie Zarządu Oddziału ZKwP w Lesznie nie przedstawili i nie wydali dokumentów organowi kontrolnemu, pomimo trzykrotnych wizyt w siedzibie Oddziału. Nie przedstawiono dokumentacji finansowej, osobowej, pracowniczej jak również hodowlanej. Na skutek wniosku złożonego przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 23 września 2023 roku, podjął uchwałę o zawieszeniu dotychczasowego Zarządu Oddziału i powołał Zarząd Tymczasowy.  

2.Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

3. Przeniesiono siedzibę Oddziału z Wieliczki do Miechowa. Zmiana siedziby nastąpi do 31 grudnia 2024 roku. W 2024 roku Oddział będzie organizatorem dwóch wystaw.


SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1.Zatwierdzono wyniki praktycznego egzaminu podczas wystawy we Wrocławiu w dniu 23.09.2023 roku.

2.Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Szczecin.

3.Kolega Leszek Salamon oraz Andrzej Szutkiewicz zdali egzamin praktyczny na specjalność 9B, w związku z czym zakończyli cykl rozszerzeń uprawnień sędziowskich.  Zarząd Główny podjął uchwałę o nadaniu ww. Kolegom tytułu Sędziego Wszystkich Ras (Allrounder).

4.Dokonano zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Regulamin wszedł w życie z dniem 22.09.2023 r.

SPRAWY WYSTAW

1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2024 r. w okresie od stycznia do lipca.

2. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia. Opis w języku federacyjnym na życzenie sędziego.

SPRAWY HODOWLANE

1. Zatwierdzono  nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:

Stanisław Firlik – Opole
Adam Pawluś – Żabno koło Tarnowa
Magdalena Machowska - Rzeszów
Małgorzata Postępska – Radom
Konrad Kalisz – Zgierz
Dagmara Marczyńska – Grodzisk Mazowiecki

2. Przedstawiciele Głównej Komisji Hodowlanej będą obserwatorami podczas Walnego Zebrania Klubu Wybieralnego Pinczerów i Sznaucerów.


img

UCHWAŁY ZG - 13.09.2023

2023-09-28

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 września 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzono Regulamin Konkursu Pracy Retrieverów.
2. Zatwierdzono Regulamin Konkursów Pracy Spanieli jako Płochaczy.
3. Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnej na sędziowski egzamin praktyczny podczas wystawy we Wrocławiu w terminie 23.09.2023 rok.
4. Zatwierdzono nowych członków Zarządu Tymczasowego w Grodzisku Mazowieckim.

SPRAWY WYSTAW
1. Przywrócona została uchwała Zarządu Głównego z dnia 5.11.2022 roku dotycząca organizowania przez oddziały wystaw krajowych owczarków niemieckich zgodnie z regulaminem wystaw FCI (dotyczy podziału klas).


img

UCHWAŁY ZG - 4.07.2023

2023-07-18

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Powołano Klub Komisję Zarządu Głównego ras Nowofundland i Landseer i zatwierdzono jego władze.
2. Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o obligatoryjnym oznaczeniu przydomków hodowlanych już zarejestrowanych i wszystkich, które będą rejestrowane w FCI poprzez dodanie w nawiasach skrótu FCI po przydomku. Odstępstwo, od tej reguły będą stanowiły przydomki już zarejestrowane w FCI, co do których właściciele wniosą pisemną prośbę do biura Zarządu Głównego o odstąpieniu od dodania niniejszego oznaczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje ustalenia podjęte na posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP w dniu 29.03.2023r.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej doprecyzowano interpretację opłaty za certyfikat dysplazji. Jeżeli w momencie wystawiania certyfikatu właścicielem psa/suki jest obcokrajowiec ponosi on opłatę w wysokości 30 EUR, polski właściciel 60 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej przedstawiono i zaakceptowano poprawki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.
5. Zatwierdzono wzór nowego rodowodu ZKwP.
Nowy Rodowód będzie drukiem dwustronnym, będzie opatrzony hologramem i kodem QR. Wersja eksportowa rodowodu będzie w języku angielskim. Rodowód wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.
6. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej pracownikom biura Zarządu Głównego nadano uprawnienia na potwierdzanie za zgodność z oryginałem zapisów w rodowodzie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Powołano nowe oddziały terenowe w Gnieźnie i w Grodzisku Mazowieckim.
2. Wręczono odznaki Członka Honorowego Związku Kynologicznego w Polsce Pani Annie Redlickiej oraz Panu Leszkowi Siejkowskiemu.
3. Przyjęto, aby zamknięcie biur terenowych na czas urlopów pracowników biur nie był dłuższy niż 2 tygodnie.
4. Zarząd Główny podjął uchwałę o ustanowieniu nowego odznaczenia – św. Franciszka. Przygotowanie projektu zlecono Prezydium ZG ZKwP.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2023 r.
2. Zatwierdzono kalendarz Wystaw Międzynarodowych na 2026 r.
3. Zaakceptowano nowy termin Światowej Wystawy Ras Polskich na 11-12.11.2023 r. i zatwierdzono obsadę sędziowską na Światową Wystawę Ras Polskich oraz wystawy klubowe w tym terminie.
4. Dopuszczono wyżły z kopiowanymi ogonami z ukraińskim rodowodem na wystawy w Polsce.
5. Zaakceptowano kandydatów do komisji niefakultatywnych FCI.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Częstochowa, który odbył się w dniu 20.06.2023 r.
2. Zatwierdzono skład komisji egzaminacyjnych na sędziowski egzamin praktyczny podczas wystawy w Krakowie w terminie 08-09.07.2023 r.
3. Nadano godność sędziego międzynarodowego.
4. Wyrażono zgodę na organizację kursu asystenckiego przez Oddział Poznań.
5. Sędziom specjalności 14 nadano uprawnienia agility i obedience.
6. Wprowadzono obowiązek dokonywania w karcie oceny, opisu psa w jednym z języków FCI podczas, gdy ocenia go zagraniczny sędzia.


img

UCHWAŁY ZG - 29.03.2023

2023-04-14

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddział Nowy Sącz i Będzin.
2. Podjęto uchwały o nadaniu godności sędziego krajowego i międzynarodowego.
3. W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wysokość opłat za egzaminy asystenckie i sędziowskie wynosi:
- asystent zdający egzamin w oddziale – 450 zł
- asystent zdający egzamin teoretyczny na sędziego – 450 zł
- asystent zdający egzamin praktyczny na sędziego – 450 zł
- sędzia rozszerzający uprawnienia zdający na egzamin teoretyczny – 450 zł
- sędzia rozszerzający uprawnienia zdający na egzamin praktyczny – 450 zł

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej odwołano z funkcji Przewodniczącej Klubu Psów Pasterskich Niepolskich Panią Jadwigę Niciewicz. Na funkcję Przewodniczącej Klubu mianowano Panią Annę Pulikowską - Klimondę.
2.Wprowadzono zmianę w zakresie uprawnień lekarzy weterynarii upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego. Obok dotychczasowej specjalności radiolog do odczytywania zdjęć dopuszcza się również lekarzy weterynarii o specjalności chirurg.

SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.
2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej ze względu na ujawnione nieprawidłowości unieważniono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Oddziale Łódź w dniu 19.03.2023 r.
3. Powołano Zarząd Tymczasowy w Oddziale Łódź.
4. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Głównego i porządek obrad na Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 13.05.2023 r.


img

UCHWAŁY ZG - 18.02.2023

2023-03-03

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2023 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

1. Zatwierdzono możliwość odbywania asystentury na zawodach i egzaminach organizowanych przez FCI poza granicami Polski dla Asystentów wszystkich specjalności użytkowych.

2. Zatwierdzono wyniki egzaminu asystenckiego organizowanego przez oddziały Częstochowa, Katowice oraz Zielona Góra.

3. Dokonano zmiany w Regulaminie Sędziów i Asystentów Kynologicznych polegającej na przeniesieniu uprawnień z Zarządu Głównego na Prezydium ZG w zakresie ustalania terminów egzaminów praktycznych dla asystentów na sędziów kynologicznych oraz powoływania składów komisji egzaminacyjnych.

SPRAWY HODOWLANE
1. Zwrócono się do Komisji Kynologii Łowieckiej o wprowadzenie testu hodowlanego dla wyżłów. Zaliczenie tego testu będzie dla grupy VII spełnieniem warunków uzyskania uprawnień hodowlanych dla psów/suk.
Do tego czasu Oddziałowe Komisje Hodowlane decydują o warunkowym dopuszczeniu do hodowli psów/suk z VII grupy.

2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono wydawanie certyfikatu przez Kluby Ogara Polskiego i Gończego Polskiego.

3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono wprowadzenie od dnia 01.01.2024 r. dodatkowego wymogu hodowlanego dotyczącego konieczności prześwietlania stawów biodrowych w kierunku dysplazji dla ras: Australian Cattle Dog, Biały Owczarek Szwajcarski, Border Collie, Owczarek Australijski (typ amerykański), Ceskoslovensky Vlcak, Saarlooswolfhond.

4. Zatwierdzono dodatkowo nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Uchylono uchwałę z dnia 05.11.2022 r. w sprawie uregulowania klas wystawowych według podziału SV na wystawach krajowych owczarków niemieckich organizowanych przez oddziały ZKwP.

2. W związku z rezygnacją dotychczasowej Przewodniczącej Komisji Psów Zaprzęgowych Małgorzaty Szmurło nową Przewodniczącą tej Komisji została Katarzyna Szutkiewicz.

3. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów wyrażono zgodę na organizację biegów licencyjnych wyścigów psich zaprzęgów przez Klub Nordyckich Psów Zaprzęgowych.

4. Wyrażono zgodę na organizację Mistrzostw Świata FCI w terenowych wyścigach chartów w 2024 r.

5. Zgodnie z wytycznymi FCI wprowadzono zmiany do przeprowadzania Międzynarodowych Egzaminów Psów Użytkowych oraz Międzynarodowych Egzaminów Psów Tropiących obligujących jedynie właściciela psa do bycia członkiem ZKwP.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.

2. Wstrzymano przyznawanie wystawom krajowym „dużego CWC”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.02.2023 r.

3. Podjęto uchwałę o przesunięciu na późniejszy termin Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych zaplanowanej w terminie 13-14.05.2023 r. w Łodzi.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. W związku z nieprawidłowościami przy przeprowadzaniu przeglądów hodowlanych W Oddziale Łódź w 2022 roku, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej unieważniono przeglądy hodowle przeprowadzone w Oddziale Łódź, sygnowane przez sędziego kynologicznego Piotra Króla od stycznia do grudnia 2022 r. Unieważnienie nie dotyczy przeglądów z dnia 18.03.2022 r., których wpłaty za przegląd zostały zaksięgowane.

2. W związku z nieprawidłowościami przy przeprowadzaniu przeglądów hodowlanych W Oddziale Łódź w 2022 roku, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej unieważniono przeglądy hodowle przeprowadzone w Oddziale Łódź, sygnowane przez sędziego kynologicznego Krystynę Jasielską w 2022 r.

3. Wprowadzono zasady ponownych przeglądów hodowlanych dla właścicieli suk/psów, którym unieważniono przeglądy hodowlane. Hodowcy są zobowiązani do ponownego odbycia przeglądu hodowlanego. Dla tych właścicieli suk hodowlanych/reproduktorów, których wpłaty za przegląd zostały zaksięgowane w Oddziale Łódzkim, nowy przegląd odbywać się będzie na koszt oddziału, hodowcom zostaną zwrócone koszty dojazdu.

4. Powołano Radę Naukową przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzono jej skład osobowy.

5. Powołano nowy oddział terenowy ZKwP z siedzibą w Zgierzu i zatwierdzono skład Zarządu Tymczasowego.

6. Zmianie ulega czas trwania sezonu wystawowego konkursu Młody Prezenter. Sezon będzie trwał od 01.10 do 30.09 następnego roku, a finał konkursu odbywać się będzie podczas MWPR w Poznaniu.

7. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego z wyborami uzupełniającymi skład zarządu Klubu Wybieralnego Jamnika.

8. Wyrażono zgodę na organizację kurs asystenckiego przez Oddział Legionowo.

9. Zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

10. Zaleca się oddziałom terenowym tworzenie sekcji psów myśliwskich.

11. Podjęto uchwałę o wydawanie biuletynu rasy Polski Spaniel Myśliwski.


img

UCHWAŁY ZG - 28.11, 1, 10.12.2022

2022-12-29

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 28 listopada, 1 grudnia oraz 10 grudnia 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zaleca się Oddziałom organizującym wystawy psów rasowych, aby nie zapraszać na nasze wystawy sędziów, którzy po 24 lutego 2022 roku sędziowali w Rosji.
2. Zatwierdzono i dopuszczono asystentów, kandydatów do egzaminu sędziowskiego w terminie 3-4 grudnia 2022 roku.
3. Na wniosek Prezydium ZG podwyższono opłat za egzamin teoretyczny (dla asystentów i sędziów) w kwocie 450 zł i za egzamin praktyczny (dla asystentów i sędziów) w kwocie 450 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
4. Uchwalono, aby finały - wybór Najpiękniejszego Psa Ras Polskich, mogli sędziować tylko sędziowie posiadający uprawnienia na wszystkie rasy polskie.

SPRAWY HODOWLANE
1. Zatwierdzono dodatkowo, nowych lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego od 1 stycznia 2023 roku:
• lek. wet. Krzysztof Lewandowski - Olsztyn
• dr n. wet. Adam Przeworski - Olsztyn
• lek. wet. Adam Januszkiewicz – Jelenia Góra
• lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin - Sopot
• lek. wet. Błażej Orczyński - Koszalin
2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obowiązek wykonywania zdjęć RTG ( zał. nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów) tylko przez uprawnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce lekarzy weterynarii. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla reproduktorów, (nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku. Instrukcja postępowania dla Oddziałów zostanie przesłana w późniejszym terminie.
4. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono obligatoryjne badania DNA dla suk hodowlanych (nabywających uprawnienia hodowlane). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.
5. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono utworzenie centralnej bazy: chipów , DNA i RTG ZKwP.
6. Powołano Klub Wybieralny Rasy Hovawart.
7. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej uchylono zapis w § 3 Regulaminu Klubu Rasy „Wysokość pierwszej składki ustala grupa inicjatywna, a kolejnych zarząd Klubu.” Należy, zgodnie z Uchwałą z dnia 05.11.2022r. dodać zapis „Składka członka Klubu wynosi minimum 50% składki członkowskiej ZKwP”.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów przyjęto termin szkolenia dla instruktorów psów i pozorantów w terminie 10-12 luty 2023 roku.

SPRAWY WYSTAW
1.Zatwierdzono dodatkowe wystawy na 2023 rok oraz zaktualizowano kalendarz wystaw.
2. Informujemy, że tytuł Zwycięzca Polski oraz nominację na Crufts przyznano wystawom organizowanym w Sopocie w terminie 12-13 sierpnia 2023 roku.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzono „Politykę Rachunkowości Związku Kynologicznego w Polsce”.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Związku Kynologicznego w Polsce.
3. Zatwierdzono Regulamin Komisji Kynologii Łowieckiej.
4. Zatwierdzono nowy cennik usług, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.


img

UCHWAŁY ZG - 5.11.2022

2022-11-17

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zarząd Główny powołał skład Głównej Komisji Egzaminacyjnej na teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów Kynologicznych oraz Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia w terminie 3-4.12.2022 r.
2. Zarząd Główny zatwierdził sędziowanie wystaw z „dużym” CWC” tylko przez sędziów międzynarodowych.
3. Uchwalono możliwość zaliczania asystentur o specjalności mondioring oraz pracy psów ratowniczych również za granicą w organizacjach należących do FCI.
4. Zatwierdzono wniosek o kurs asystencki organizowany przez Oddział Wrocław w 2023 roku.

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ustalono wysokość opłaty za przegląd kwalifikacyjny do hodowli w wysokości 700 zł., z czego kwota 100 zł. będzie odprowadzana przez Oddział do Zarządu Głównego (nie dotyczy ras polskich). Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2023.
2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ustalono wysokość opłaty za przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich w wysokości 350 zł., z czego kwota 50 zł. będzie odprowadzana przez Oddziały do Zarządu Głównego. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2023.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej wprowadzono dla suk ras wielkogłowych stałe uprawnienia hodowlane po spełnieniu wymogów w wieku 12 miesięcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPRAWY WYSTAW
1. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych, klubowych i specjalistycznych na 2023 rok.
2. Zatwierdzono kalendarz Wystaw Międzynarodowych na 2025 rok.
3. Przyjęto wniosek na organizację wystawy międzynarodowej jako obowiązkowy do ubiegania się o wystawę.
4. Przyjęto uregulowanie klas wystawowych na wystawach krajowych owczarków niemieckich, tak aby były zgodne z podziałem stosowanym przez FCI.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarząd Główny zawiesił Pana Grzegorza Galusa w pełnieniu funkcji Członka Zarządu ZKwP Oddział Kalisz.
2. Na wniosek grupy inicjatywnej Zarząd Główny powołał Oddział terenowy Związku Kynologicznego w Polsce z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Zarząd Główny uzupełnił skład Kapituły Odznaczeń. Przewodniczącym Kapituły został Pan Zbigniew Mańkowski, Pan Andrzej Szutkiewicz powołany został na członka Kapituły.
4. Uchwalono wysokość składki członkowskiej na rok 2023 w wysokości 100 zł.
5. Zarząd Główny uchwalił wysokość składki członkowskiej na 2023 rok dla klubów wybieralnych w wysokości minimum połowy kwoty składki członkowskiej ZKwP.
6. Zarząd Główny podjął uchwalę o odrzuceniu projektu dotyczącego porozumienia o współpracy zaproponowanego przez Polski Związek Łowiecki.
7. Zatwierdzono termin sprawozdawczego Zjazdu Delegatów ZKwP na 13 maja 2023 roku.


img

Uchwały ZG - 30.08.2022

2022-09-16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej Zarząd Główny zatwierdził Kodeks Etyczny i Regulaminu Klubu Wybieralnego Leonbergera.
2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej Zarząd Główny zatwierdził wstępnie Klub Wybieralny Rasy Hovawart.
3. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej z załącznika do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych została wykreślona informacja dotycząca oceny pudli
w kolorach: klasa młodzieży i klasa weteranów. Zgodnie z wytycznymi FCI wszystkie tytuły pudli w kolorach: Zwycięzca Młodzieży i Zwycięzca Weteran uprawniają do wniosków o tytuły: Międzynarodowy Championat Piękności Młodzieżowy (C.I.B-J) oraz Międzynarodowy Championat Piękności Weteranów FCI (C.I.B.-V).

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Zarząd Główny podjął uchwały o nadaniu godności sędziom krajowym i międzynarodowym.
2. Zarząd Główny zatwierdził kursy asystenckie w Oddziałach Bydgoszcz, Nowy Sącz, Warszawa.
3. Zarząd Główny nadał Pani Agnieszki Skórzewskiej godność Sędziego Międzynarodowego w zakresie specjalności 7 grupa VII FCI – wyżły.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów Przewodniczącym Podkomisji Psów Użytkowych został Pan Sławomir Małyska.
2. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów dokonano zmiany na karcie oceny testów psychicznych, polegających na dopisaniu do karty, obowiązku zaliczenia prób strzału dla rasy Briard i Beauceron.
3. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono „Regulamin przyznawania uprawnień dla pozorantów w ZKwP” oraz zatwierdzono zmianę w „Regulaminie przyznawania uprawnień instruktorów szkolenia psów w ZKwP”.
4. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin „Zasady Selekcji Polski dla ras: Berger de Brie (Briard) i Berger de Beauce (Beauceron)”.

SPRAWY WYSTAW
Zatwierdzono wystawy:
- 08.10.2022 – specjalistyczna wystawa buldogów angielskich i specjalistyczna wystawa buldogów francuskich w Zabrzu.
- 13.11.2022 – Krajowa Wystawa Grupy 1 w Gdyni.
- 18.09.2022 – Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze, „duże CWC”.
- zgoda na sędziowanie w kolorach podczas Klubowej Wystawy Dogów Niemieckich w Łodzi w dniu 10.09.2022r.
- zatwierdzono termin Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Warszawie 13-14.04.2024

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.
2. Zarząd Główny zobowiązuje Oddziały terenowe do zwiększenia nakładów finansowych na promocję Oddziałów oraz na propagowanie ZKwP na swoich terenach.


img

Uchwały ZG - 4.08.2022

2022-08-04

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 13 lipca oraz 18 lipca 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP podjęto uchwałę o wpisaniu 6 ras myśliwskich na listę uprawniającą do uczestnictwa w wystawach ras myśliwskich: Hokkaido, Kai, Kishu, Korea Jindo Dog, Shiba Inu, Shikoku.

2. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP zatwierdzono procedurę dotyczącą wystawiania przez oddziały metryk dla szczeniąt owczarków niemieckich po rodzicach licencjonowanych (> załącznik 1).

3. Na wniosek Klubu Komisji ZG Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych zniesiono obowiązek badania w kierunku dysplazji dla Posokowców Hanowerskich.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.Zatwierdzono terminy egzaminów praktycznych na pracę psów myśliwskich:
- 13A - 15.10.2022 - Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie
- 13B - 08.10.2022 - Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu

2.Przyznano duże CWC w dniu 17 września 2022 roku na Krajowej Wystawie Psów Myśliwskich w Rybniku - memoriał Edwina Dembinioka.

3.Zatwierdzono organizację kursów asystenckich jesienią 2022 w Oddziale: Zielona-Góra, Katowice, Legionowo.


img

Uchwały ZG - 15.06.2022

2022-06-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej powołano Klubu Rasy Leonberger z władzami wybieralnymi. Wydelegowano członka GKH ZKwP Panią Aldonę Gębkę na zebranie wyborcze klubu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Wystawy
• Zatwierdzono:
03.09.2022 – specjalistyczna wystawa chow-chow w Kołobrzegu
• Zmieniono datę wystawy:
- Opole – krajowa grupy 5 z 31.07.2022 na 29.07.2022
- Opole – międzynarodowa z 27-30.04.2023 na 07-09.07.2023 oraz z 27-28.04.2024 na 26-28.07.2024
- Wrocław – przyznanie dodatkowego CACIB, wystawa międzynarodowa z 23-24.09.2023 (jeden CACIB) na 23.09.2023 i 24.09.2023 (duo CACIB)
- Bydgoszcz– krajowa owczarków niemieckich - "duże" CWC - memoriał Zbigniewa Szcześniaka z Więcborka na Myślęcinek oraz z 25-26.06.2022 na 26.06.2022
2. Zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału w Łodzi z uwagi na stwierdzenie działalności sprzecznej z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Statutu oraz z uwagi na fakt, że działalność Oddziału nie gwarantuje zabezpieczenia interesów Związku. Kontrola w Oddziale przeprowadzona w dniu 8 czerwca br. przez GKR ZKwP wykazała liczne nieprawidłowości. Powołano Zarząd Tymczasowy.
3. Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o zakazie organizacji wystaw przez Oddziały w halach należących do firmy PTAK WARSAW EXPO, w związku z nieuzasadnionymi roszczeniami finansowymi firmy PTAK wobec ZKwP. Firma PTAK domaga się od ZKwP zapłaty kwoty 1 milion 612 tysięcy złotych za EDS 2018.
4.Zatwierdzono Regulamin Komisji Kynologii Łowieckiej.
5.Zatwierdzono wniosek w sprawie wystąpienia do FCI o organizację w Polsce konkursu typu Field Trials rangi światowej dla wyżłów kontynentalnych i wyżłów brytyjskich.
6.W skład Komisji Kynologii Łowieckiej powołano Pana Wojciecha Rosiewicza.

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1.Zatwierdzono termin praktycznego egzaminu sędziowskiego dla osób zdających na specjalności myśliwskie w dniu 01.10.2022r. w Solcu Kujawskim.
2.Zatwierdzono termin praktycznego egzaminu sędziowskiego na wystawie w Częstochowie 23-24.07.2022 r. oraz w Rybniku 27-28.08.2022 r.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono możliwość wystawiania certyfikatu użytkowości dla psów z zaliczoną kategorią 1 Mondioringu i zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych.
2.Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono zapisy umożliwiające sprawniejszą weryfikację wyników egzaminów sportowych oraz zapobiegającym nadużyciom przy organizacji egzaminów.
3.Zatwierdzono organizację praktycznego szkolenia w dniach 09-10.07.2022 na torze w Bytomiu dla asystentów kynologicznych specjalności 16 zakończone potwierdzeniem kwalifikacji przez sędziego wyścigów chartów i wydaniem licencji obserwatora toru.
4.Zatwierdzono zmiany w organizacji i przeprowadzaniu niemieckiej i polskiej licencji hodowlanej KORUNG dla rasy owczarek niemiecki. Organizatorem polskiej oraz niemieckiej Licencji hodowlanej jest wyłącznie Klub Wybieralny Owczarka Niemieckiego.


img

Uchwały ZG - 9.04.2022

2022-04-25

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE

Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej:
1. Uchylono procedurę z dnia 25 marca 2020r. dotyczącą wydawania metryk szczeniętom na wniosek hodowcy bez przeprowadzania kontroli miotu w związku z SARS-CoV-2. Od dnia 8 kwietnia 2022r. przeglądy miotów odbywają się zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych § 14 pkt 2 ppkt „j” (> załącznik 1).
2. Zatwierdzono nową procedurę w sprawie utraty/dezaktywacji mikrochipu (> załącznik 2).
3. Zatwierdzono nowy Regulamin Przeglądów Hodowlanych (> załącznik 3).
4. Przyjęto przyznawanie tytułów championów dla psów wystawców polskich i zagranicznych na podstawie tytułów: Młodzieżowy Zwycięzca Klubu i Młodzieżowy Zwycięzca EuDDC, dwóch wniosków CWC oraz dwóch tytułów Zwycięzca Weteranów uzyskanych na Wystawie Europejskiej EuDDC i Klubowej Wystawie Dogów Niemieckich odbywających się w dniach 10-11.09.2022 r.
5. Wyrażono zgodę na sędziowanie psów rasy mops na drugiej specjalistycznej wystawie mopsów z podziałem na kolory (czarne i pozostałe kolory).
6. Wyrażono zgodę na ocenę w kolorach psów rasy buldog francuski, cavalier king charles spaniel, mops ( czarne i pozostałe kolory) i wszystkie pudle (duże, średnie, miniaturowe i toy) na wystawach klubowych i specjalistycznych.
7. Wyrażono zgodę na ocenianie w kolorach psów rasy pudel (duży, średni, miniaturowy i toy) na wszystkich wystawach organizowanych przez ZKwP, obowiązuje od 01.06.2022 r.
8. Przywrócono dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras ras grupy VII FCI. Do załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, w którym do tej pory obowiązywał wyłącznie wymóg posiadania wyniku badania na dysplazję: A, B, C, dodano następujący zapis:
WYŻŁY BRYTYJSKIE (psy i suki)
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
WYŻŁY KONTYNENTALNE
PSY
- dyplom I st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie
SUKI
- dyplom minimum III st. z prób pracy polowej wyżłów
lub
- dyplom minimum III st. z konkursu pracy (polskiego lub zagranicznego), na którym sprawdzana jest praca na dużym polu - okładanie i wystawianie"
W próbach pracy polowej wyżłów mogą uczestniczyć psy/suki w wieku od 9 do 24 miesiąca życia.
W związku z pandemią, w okresie do dnia 31.12.2022  psy/suki w wieku powyżej 24 miesiąca życia mogą przystąpić do prób pracy polowej wyżłów za zgodą Klubu Wyżłów – Komisji ZG ZKwP. Psy takie startują poza konkurencją, tj. otrzymują dyplom, natomiast nie zajmują lokat.
Przywrócone dodatkowe wymagania hodowlane dla psów ras grupy VII FCI obowiązują od dnia 01.01.2023 roku.

SPRAWY WYSTAW

1. Zaktualizowano kalendarz wystaw międzynarodowych na 2023 rok - więcej > 
2. Przyjęto kalendarz wystaw międzynarodowych na 2024 rok - więcej >
3. ZG ZKwP przyznał tytuł Zwycięzca Polski na wystawie w Sopocie w terminie 12.08.2023 oraz Katowicach w terminie 10-11.02.2024.
4. ZG ZKwP zatwierdził nominacje na wystawę CRUFTS:
2022:
11-12.06.2022 Kraków
24-25.09.2022 Wrocław
19.11.2022 Kielce
2023:
27-28.05.2023 Rzeszów
19-20.07.2023 Białystok
13.08.2023 Sopot

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW

1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów dopuszczono rasę Łajka Jakucka oraz Canadian Eskimo Dog do otrzymywania certyfikatu użytkowości.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. ZG ZKwP zatwierdził nowy Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych. Regulamin wszedł w życie z dniem 9.04.2022
2. Zarząd Główny ZKwP przyjął uchwałę o terminach egzaminów sędziowskich:
- 28 maja 2022 r. godz. 9.00 teoretyczny egzamin sędziowski dla Asystentów,
- 29 maja 2022 r. godz.9.00 teoretyczny egzamin dla Międzynarodowych Sędziów rozszerzających uprawnienia,
3. Uchwałą ZG ZKwP do Prezydium Komisji Kynologii Łowieckiej ZKwP weszli Pan Jerzy Okoński oraz Pan Leszek Siejkowski.
4. Zatwierdzono nowy wzór Deklaracji Członkowskiej ZKwP. Obowiązujący dokument w załączeniu (> załącznik 4).
5. Zatwierdzono wnioski Kapituły Odznaczeń.
6. Przyjęto zmianę w Regulaminie Odznaki Honorowej pkt. 5 treści po słowach: „a także za szczególne osiągnięcia hodowlane”: „Cudzoziemcom znanym z propagowania polskiej kynologii poza granicami naszego kraju przyznawać w uzasadnionych przypadkach jako Ambasadorom Związku Kynologicznego w Polsce Złotą Odznakę Honorową ZKwP”.


img

Uchwała ZG - 9.04.2022

2022-04-09

Uchwała z dnia 9 kwietnia 2022 r.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na posiedzeniu w dniu  9 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę na mocy której zakazuje się wszelkim władzom Związku, w tym władzom naczelnym, władzom oddziałów, jak i władzom klubów zawierania jakichkolwiek umów oraz powierzenia prac wszelkiego rodzaju osobom, wobec których Oddziałowy bądź Główny Sąd Koleżeński orzekł karę wykluczenia ze Związku lub karę zawieszenia w prawach członka Związku.

Powyższe obejmuje również nieodpłatne zlecanie takim osobom zadań na rzecz Związku, w tym w ramach wolontariatu, zakaz obejmuje zarówno powierzenie prac związanych z działalnością biura, jak i z organizacją wystaw psów czy innych wydarzeń przygotowywanych przez oddziały Związku oraz kluby.

Wszelkie umowy zawarte przed dniem 9 kwietnia 2022 r. przez oddziały Związku z osobami, wobec których orzeczono karę wykluczenia ze Związku lub karę zawieszenia w prawach członka Związku winny zostać niezwłocznie rozwiązane.


img

UCHWAŁY ZG - 25.02.2022

2022-03-11

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej zatwierdzono rejestrację w księdze rodowodowej słowackiej rasy „Tatra Hund” jako Rasy Nieuznanej (RN).
2. Na wniosek Głównej Komisji Hodowlanej dokonano zmiany nazw klubów ras – komisji ZG z „Klub Terierów Wysokonożnych i Typu Bull” na „Klub Terierów Dużych i Średnich oraz w Typie Bull” oraz z „Klub Terierów Niskonożnych i Typu Toy” na „Klub Terierów Małych i Toy Terriers”.
3. Klub Doga Niemieckiego komisja ZG otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie Kongresu Europejskiego Klubu Doga Niemieckiego EU.D.D.C., który odbędzie się podczas Europejskiej Wystawie Dogów Niemieckich w dniach 10-11.09.2022r.

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów zatwierdzono Krajowy Regulaminu Wyścigów Chartów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zatwierdzono zmiany w kalendarzu wystaw na 2022 rok.
2. Zamknięto kalendarz wystaw na 2022 rok.
3. Zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.
4. Nie wyrażono zgody na udział Polskich Spanieli Myśliwskich w konkurencjach niefakultatywnych na wystawach.


img

UCHWAŁY ZG - 29.01.2022

2022-02-15

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2022 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Wpisał na listę lekarzy weterynarii, upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego lek. wet Tomasza Boguckiego z Piły, Przychodnia Weterynaryjna DONA, ul. Kryniczna 1a.
2. Sędzia rangi międzynarodowej może przeprowadzić przegląd kwalifikacji hodowlanej indywidualnie, na wniosek właściciela psa/suki dla członka swojego oddziału lub członka innego Oddziału posiadającego zgodę Oddziału macierzystego. Warunkiem jest opłacenie przeglądu na rzecz Oddziału, w którym dokonywany jest przegląd przez właściciela psa. Wynagrodzenie dla sędziego za przeglądy indywidualne ustala Zarząd Oddziału. Wynagrodzenie dla sędziów za przeglądy hodowlane na podstawie umowy zlecenia jak dla innych imprez kynologicznych
3. Kwota za przeglądy specjalne dla psów z wadami uniemożliwiającymi udział w wystawach wynosi 1.500 zł.
4. Zamknął księgę Wstępną - KW-I° dla Gończego polskiego z dniem 1 lipca 2022 r. 

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
1. Zatwierdzono Regulamin, protokół i karty oceny testów wytrzymałościowych psów.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego powołano Panią Agnieszkę Baranowską oraz Pana Jarosława Drożdża.
2. Powołano Panią Iwonę Łuczak na Przewodniczącą Klubu Psów Gończych (komisja Zarządu Głównego).
3. Powołano delegata ZKwP do komisji nieobligatoryjnych FCI - Komisja Obedience Pani Joanna Hewelt.
4. Zwiększono dofinansowanie dla Klubów Komisji Zarządu Głównego do 6.000 zł, Kluby Ras Polskich w celu promocji ras do 8.000 zł.
5. Mistrzostwa Świata w Tropieniu Sportowym odbywające się w Polsce terminie 20-24 kwietnia 2022 r. Lubin/Ostrowiec Świętokrzyski otrzymają dofinansowanie w kwocie 35.000 zł.
6. Zatwierdzono zmiany w kalendarzu wystaw na 2022 rok.
7. Zatwierdzone zostały Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.


img

Uchwały ZG - 11.12.2021

2021-12-28

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 11 grudnia 2021 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY FINANSOWE
Uchwalono wyrównanie wynagrodzenia dla sędziów kynologicznych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w FCI za wystawy międzynarodowe i krajowe oraz egzaminy, próby pracy, wyścigi. Ww. obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Oplata za egzamin asystencki od 1 stycznia 2022 r. wynosi 150 zł. (całość kwoty pozostaje w oddziale).

SPRAWY ODDZIAŁÓW
Zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału w Olsztynie i powołano Zarząd Tymczasowy.

SPRAWY HODOWLANE
Wpisano na listę lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego lek.wet. Tomasza Szostoka z Krakowa (Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt MULTIVET - ul. Konecznego 6/12U, 31-216 Kraków).

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 01.01.2022 roku. 
Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora.
§ 14 pkt 2, ppkt f - "po kryciu odebrać podpisaną przez właściciela reproduktora kartę krycia"
§ 15 pkt 2, ppkt b - "przed kryciem wykupić kartę krycia w macierzystym Oddziale"
(przenumerowanie pozostałych ppkt)
ppkt d - "bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w karcie krycia (wzór zał. nr 2);
odcinek karty krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni."
(wykreślić: "otrzymany")
§ 14 pkt 2 ppkt i)
zapis: "poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. nr 4)." 
zastąpić zapisem: "poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem i ewentualnie dodatkowo tatuażem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów i ewentualnie dodatkowo numery tatuaży muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. Nr 4).” 
z ppkt l) usunąć ostatnie zdanie: "Szczenięta opuszczające teren kraju muszą być obowiązkowo czipowane."
§ 14 pkt 2 ppkt l
"wydawać nabywcom szczenięta najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6) i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy".

Po przeglądach hodowlanych oddziały zobowiązane są do przysyłania następujących informacji: data przeglądu, ilość psów biorących udział w przeglądzie (bez szczegółowych protokołów). 

SPRAWY WYSTAW
Anulowano uchwałę ZG ZKwP podjętą 08.09.2020 r. dotycząca możliwości uzyskania Młodzieżowego Championa Polski m. in. na podstawie CWC uzyskanego z klasy pośredniej (obowiązuje od 01.01.2022 r.)

Zwolniono oddziały z obowiązku wysyłania kopii kart ocen z wystaw do klubów. Jednakże na pisemny wniosek Przewodniczącego Klubu - Komisji ZG lub Klubu Wybieralnego oddziały byłyby zobowiązane udostępnić dane, o które wnioskuje Przewodniczący. 

Zniesiono obowiązek sporządzania drugiej kopii karty oceny z wystaw psów rasowych; tzn. obowiązuje oryginał i jedna kopia. 

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
Przyjęto Regulamin Obedience obowiązujący od 01.01.2022 r.
Zatwierdzono testy TWP wytrzymałościowe dla rasy Ceskoslovensky Vlciak
Zatwierdzono wystawianie certyfikatów użytkowości na podstawie kart ocen z testów wytrzymałościowych TWP, a także z zawodów odbywających się na Słowacji i w Czechach „Dog Endurance test” SVP oraz ZVP. 


img

Uchwały ZG - 20.11.2021

2021-12-09

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 20 listopada 2021 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zjazd Sędziów Kynologicznych odbędzie się w Częstochowie 5 marca 2022 roku o godz.10.00.
Postanowiono wydać książkę pt. "100 lat Kynologii w wolnej Polsce" (pozycja zawiera opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstanie naszej organizacji
oraz rozdziały poświęcone rasom polskim). Dla członków ZKwP cena książki wynosi 100 złotych, zamówienia należy składać przez oddziały ZKwP.
Uzupełniono skład Komisji Kynologii Łowieckiej o następujących członków:
Hanna Itzeli, Hubert Dębowski, Bogusław Pawłowski, Mariusz Drewniak, Tomasz Sławiński, Giuseppe Molinari, Piotr Bartha
Powołano delegata ZKwP do komisji nieobligatoryjnych FCI.
Komisja Mondioringu FCI - Marcin Gawron
Powołano przewodniczących podkomisji GKSP
Podkomisja psów użytkowych – Beata Ryl
Podkomisja Obedience – Sylwia Szugzda
Podkomisja psów pasterskich – Aleksandra Rosiak
Podkomisja chartów – Artur Wróbel
Podkomisja psów zaprzęgowych – Małgorzata Szmurło
Podkomisja Agility – Karolina Zawistowska
Podkomisja psów ratowniczych – Witold Sieracki
Podkomisja psów myśliwskich – Leszek Siejkowski
Podkomisja PT – Sławomir Znak
Podkomisja Mondioringu – Marcin Gawron
Dummy – Leszek Siejkowski
Kwartalnik PIES będzie wydawany w wersji papierowej i będzie dostępny w oddziałach ZKwP.
Powołano skład kolegium redakcyjnego kwartalnika PIES: Ewa Ostromęcka, Tomasz Borkowski, Gabriela Łakomik-Kaszuba, Izabella Krasowska-Salamon, Anna Rogowska, Tomasz Sławik, Aneta Chrystoph, Elżbieta Augustyniak, Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

SPRAWY WYSTAW
Konkurs „Młody Prezenter”
Najbliższy sezon wystawowy z którego będzie liczona punktacja będzie trwał od 01.11.2021 do 31.10.2022 roku.
Zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ZKwP obowiązujące od 01.01.2022 r.
Rozdział V litera B pkt 4 Regulaminu – dopisanie zdania "W konkurencji tej mogą brać udział wszystkie rasy polskie (w tym wstępnie uznane przez ZKwP)".
Rozdział V litera B pkt 7 i 8 zmieniają swoją numerację na 9 i 10, a w to miejsce wpisuje się pkt 7 o brzmieniu: "Najpiękniejszy Pies Oddziału - biorą udział psy/suki zarejestrowane w danym oddziale według określonego przez organizatora zapisu w katalogu wystawowym określającym zasady uczestnictwa".
Rozdział V litera B wpisuje się pkt 8 o brzmieniu: "Najpiękniejszy Pies Ras Nieuznanych - biorą udział psy/suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Zwycięzca Rasy".

SPRAWY KLUBÓW
Przewodniczącą Klubu Małych Molosów i Psów do Towarzystwa (z wyłączeniem chihuahua) – komisji ZG ZKwP została Mariola Żuchlińska
Przewodniczącą Klubu Terierów Wysokonożnych i typu Bull - Komisji ZG ZKwP została Małgorzata Zakrzewska.
Zatwierdzono zarządy klubów-komisji ZG ZKwP zgodnie z wnioskami przewodniczących klubów.
Zatwierdzono wniosek Klubu Owczarka Niemieckiego – Komisji ZG ZKwP o uznawaniu prześwietleń na dysplazję z kraju macierzystego rasy czyli z Niemiec.
Odpowiedzialny główny lekarz do odczytu Bernd Tellhelm.


img

Uchwały ZG - 27.10.2021

2021-11-12

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 27 października 2021 r. podjął następujące uchwały w sprawach finansowych i organizacyjnych.

SPRAWY FINANSOWE
Wysokość składki członkowskiej na 2022 rok pozostaje w dotychczasowej wysokości 70 złotych.
Koszt przeglądu hodowlanego wynosi 580 zł. od psa (dla ras polskich - 290 zł.) Od każdego psa zgłoszonego na przegląd, oddziały zobowiązane są do odprowadzania 50 złotych na rzecz Zarządu Głównego. Wynagrodzenie dla sędziów przeprowadzających przeglądy pozostaje jak dotychczas w gestii oddziałów.
Oddziały zobowiązane są do odprowadzania 2 zł. na rzecz Zarządu Głównego za każdego zgłoszonego psa na wszystkie wystawy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Na rzecznika dyscyplinarnego powołano Aleksandra Skrzyńskiego.
Na rzecznika prasowego powołano Elżbietę Augustyniak.

Powołano Komisje Zarządu Głównego
Główna Komisja Hodowlana
Anna Rogowska – Przewodnicząca
Anna Pulikowska-Klimonda - Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Gazda- Sekretarz
Członkowie: Aldona Gębka, Mariola Żuchlińska, Tomasz Borkowski, Mirosław Redlicki

Główna Komisja Szkolenia Psów
Jacek Pazdan - Przewodniczący
Waldemar Federak – Wiceprzewodniczący
Leszek Siejkowski -Wiceprzewodniczący
Członkowie: Waldemar Kosmalski, Małgorzata Kędziorek, Jarosław Mielnikiewicz, Zbigniew Łomiński

Komisja Kynologii Łowieckiej
Leszek Salamon – Przewodniczący
Andrzej Jakubowski – Wiceprzewodniczący
Izabela Biernacka - Sekretarz
Członkowie: Arkadiusz Goguła, Jerzy Okoński, Jakub Rudziński, Leszek Siejkowski, Aleksander Skrzyński, Tomasz Wykner

Kapituła Odznaczeń
Jerzy Okoński – Przewodniczący
Członkowie: Tadeusz Chwalny, Henryk Dymalski, Stanisław Firlik, Zbigniew Mańkowski, Andrzej Mania, Leszek Salamon

Na przewodniczącą Komisji Młody Prezenter powołano Paulinę Lisiak.

SPRAWY WYSTAW
Przywrócono prawo do organizacji wystaw międzynarodowych na 2022 rok oddziałom nie uwzględnionym przez poprzedni Zarząd:
Zakopane - 6-7.8.2022
Koszalin - 3-4.09.2022
Przemyśl - 10-11.9.2022
Zmieniono termin wystawy w Babimoście organizowanej przez Oddział w Zielonej Górze na termin 29.04-1.05.2022

Podjęto uchwałę w sprawie zakazu organizacji wystaw oraz wszelkich imprez kynologicznych przez Oddziały ZKwP na terenie miasta, będącego siedzibą jakiegokolwiek innego oddziału bez jego wiedzy i pisemnej zgody.

SPRAWY HODOWLANE
Wpisano na listę lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytywania zdjęć RTG w kierunku dysplazji
Lek.wet. Sebastiana Słodkiego – Przychodnia weterynaryjna SweetVet, Bydgoszcz
Dr n.wet. Romana Fabisza - Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz &Stefanek

Zamknięto wpis do Księgi Wstępnej dla ogarów polskich.

Delegatami komisji nieobligatoryjnych FCI zostali:
Agility - Magdalena Ziółkowska
Breeding - Tomasz Borkowski
British Pointers - Marek Roszkiewicz
Continental Pointers - Andrzej Jakubowski
Eart Dogs - Hubert Dębowski
Grooming - Aneta Chrystoph
Hound of the VI Group - Katarzyna Gazda
Rescue Dogs - Michał Szalc
Shows - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Show Judges - Janusz Opara
Sighthouds Races - Karolina Bąk
Spaniels - Marek Tobiasz
Utility Dogs - Waldemar Kosmalski


img

Uchwała ZG - 30.06.2021

2021-07-09

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów ZKwP w terminie 9-10 października 2021 r.

W związku ze statutowymi terminami przekazania Delegatom materiałów na Zjazd, walne zgromadzenia członków oddziałów powinny odbyć się w terminie do 22 sierpnia 2021 r. Zarządy Oddziałów zobowiązane są w terminie 7 dni po dokonaniu przez walne zgromadzenie wyboru delegatów przekazać do Zarządu Głównego listę, zawierającą imię, nazwisko, adres oraz adres poczty elektronicznej delegatów.


img

Uchwały ZG - 17.04.2021

2021-04-23

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 17 kwietnia 2021 r. podjął następujące uchwały:

1. wpisał na listę lekarzy weterynarii, upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:
a) dr n.wet. Karolinę Błasiak, Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna VetMedica, 64-100 Leszno, ul. Zamenhoffa 37, tel. 725 37 77 37, vetmedica.leszno@gmail.com
b) dr n.wet. Macieja Kiełbowicza, Centrum Medycyny Weterynaryjnej dr Maciej Kiełbowicz, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Energetyczna 101, tel. 604 20 21 21, 606 432 456, przychodnia.kielbowicz@gmail.com

2. wprowadził certyfikat własności psa jako integralną część rodowodu eksportowego. Wystawienie certyfikatu nie będzie podlegać dodatkowej opłacie (koszt zawiera się w opłacie za rodowód eksportowy).

3. w związku z rezygnacją kol. Mirosława Redlickiego powierzył p. Annie Redlickiej funkcję Przewodniczącej Klubu Welsh Corgi (komisja Zarządu Głównego).

4. powołał na przedstawicieli ZKwP w Komisjach FCI:
a) Komisja Wyżłów Kontynentalnych - Piotr Błoński
b) Komisja Norowców - Ryszard Nowicki

5. zdecydował o ponownym otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy Ogar Polski.

6. zatwierdził wniosek Komisji Młodego Prezentera o wykreślenie z kalendarza imprez w 2021 roku finału konkursu Najlepszy Młody Prezenter oraz ufundowanie nagród dla prezenterów, którzy w roku 2020 uzyskali największą ilość punktów oraz tytuły Prezenter Roku 2020 i Wiceprezenter Roku 2020 (puchary i pamiątkowe dyplomy)

7. przyznał Oddziałowi w Sopocie prawo do organizacji dwóch wystaw międzynarodowych w 2021 roku (DuoCacib) w terminie 14 sierpnia oraz 15 sierpnia 2021.


img

Uchwały ZG - 6.02.2021

2021-02-16

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 6 lutego 2021 r. podjął następujące uchwały:

Zmienił Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału następująco:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w przypadkach i terminach określonych przez Statut Związku.
2. Jeśli zwołanie Walnego Gromadzenia w terminie statutowym jest zakazane przepisami obowiązującego prawa, Zarząd Oddziału zwołuje Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia w którym zakaz przestał obowiązywać.
Nowe brzemiennie § 1 Regulaminu wchodzi w życie dnia 07.02.2021 r.
W związku z własną uchwałą z dnia 25.07.2020 r., znowelizował Regulamin Hodowli Psów Rasowych następująco:
§ 14
2. Hodowca ma obowiązek:
i) poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku Potwierdzenia znakowania szczeniąt (zał. nr 4).
Jednocześnie Zarząd Główny zatwierdził do stosowania zaktualizowane druki hodowlane (załączniki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych): Karta Miotu (załącznik nr 3) oraz Potwierdzenie znakowania szczeniąt (załącznik nr 4)

Zatwierdził do stosowania nowy druk Protokołu kontroli hodowli, jako załącznik nr 13 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

Powołał panią Dorotę Dziadkiewicz na rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym oraz panią Jolantę Jabłońską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.

Wstępnie zaakceptował utworzenie Klubu Rasy Chow-Chow (z władzami wybieralnymi), powołał Grupę Inicjatywną w składzie: Grzegorz Wolski, Ewa Nowak, Anna Śleziak, .Elżbieta Mirecka, Dorota Czerwińska oraz upoważnił Grupę Inicjatywną Klubu do skompletowania wymaganej ilości (minimum 100) deklaracji członkowskich oraz składek członków Klubu w terminie do 6 maja 2021 r.

Zatwierdził zmianę siedziby Klubu Polskiego Owczarka Podhalańskiego z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce oraz zmianę siedziby Klubu Briarda i Beaucerona z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce.