GRAND CHAMPION POLSKI


Zasady przyznawania tytułu GRAND CHAMPION POLSKI

Dyplom (TYLKO W WERSJI DRUKOWANEJ) wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Tytuł może być przyznany psu/suce, który spełnia następujące warunki:
- posiada zatwierdzony tytuł Championa Polski,
- po dniu 01.02.2018 r. uzyskał trzy wnioski CWC w klasie championów, na wystawach międzynarodowych lub wystawie championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.


Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG wystawia dyplom i przesyła go w formie drukowanej na adres korespondencyjny podany we wniosku. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.

Opłata za wydanie dyplomu Grand Championa Polski wynosi 60 zł.
Opłatę należy dokonać online w systemie lub wnieść na konto Zarządu Głównego ZKwP: PEKAO S.A. 69 1240 6768 1111 0010 9717 6809
Wnioski nieopłacone, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl