GRAND CHAMPION POLSKI


Zasady przyznawania tytułu GRAND CHAMPION POLSKI

Dyplom (TYLKO W WERSJI DRUKOWANEJ) wydaje Zarząd Główny ZKwP na wniosek złożony przez właściciela psa/suki.

Tytuł może być przyznany psu/suce, który spełnia następujące warunki:
- posiada zatwierdzony tytuł Championa Polski,
- po dniu 01.02.2018 r. uzyskał trzy wnioski CWC w klasie championów, na wystawach międzynarodowych lub wystawie championów organizowanych w Polsce, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest wymagany odstęp czasowy między wnioskami.


Organizator wystawy, w terminie do 30 dni od daty wystawy, przesyła do Biura ZG sprawozdanie powystawowe.
Po wpłynięciu wniosku o wydanie dyplomu championa i jego weryfikacji, Biuro ZG, w przeciągu 30 dni od daty otrzymania sprawozdania, wystawia dyplom i przesyła go pocztą w formie papierowej. Dyplom zostanie wystawiony na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Opłata za wydanie dyplomu Grand Championa Polski wynosi 100 zł.
Opłatę należy dokonać online w systemie www.e-zkwp.pl
Wnioski nieopłacone, nie będą rozpatrywane.

UWAGA !
Wniosek ON-LINE o wydanie championatu jest dostępny w systemie > www.e-zkwp.pl