Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku:1. Zmieniono zapis pkt. 10 rozdz. III Regulaminu Wystaw Psów Rasowych nadając mu następującą nową treść: - W jednym dniu wystawy sędzia może oceniać:
a/ na wystawach międzynarodowych (CACIB) maksymalnie do 150 psów. Opisy, niezależnie od ilości psów wystawianych w ringu, są zniesione;
b/ na wystawach krajowych (CWC/CAC):
- z opisami - maksymalnie do 80 psów,
- bez opisów - powyżej 80 psów, lecz nie więcej niż 150 psów;
c/ na wystawach klubowych, organizowanych przez Kluby-Komisje Zarządu Głównego, maksymalnie do 60 psów z obowiązkowym opisem tych psów. W uzasadnionych przypadkach liczba psów przedstawionych sędziemu do oceny na wystawie klubowej może być zwiększona, ale wyłącznie za jego zgodą. Wszystkie psy obowiązkowo muszą być opisane.

2. Zarząd Główny podjął uchwałę o ustanowieniu tytułu - Champion Polski Weteranów. Tytuł ten może być przyznany na podstawie trzykrotnej oceny doskonałej z lokatą pierwszą otrzymanej od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasu między tymi ocenami.
Do tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach po 1 stycznia 2015 r.

3. Zarząd Główny uchwalił, iż nazwy: Wystawa Klubowa, Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, Zwycięzca Klubu, Klubowy Zwycięzca Roku - są zarezerwowane wyłącznie dla wystaw organizowanych przez Kluby-Komisje Zarządu Głównego. Kluby tzw. "wybieralne" mogą organizować swoje wystawy wyłącznie, jako wystawy krajowe np. Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich itp. i przyznawać na nich tytuły, wskazane dla wystaw krajowych (rozdz. IV, pkt. 3 Regulaminu Wystaw Psów Rasowych) - Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka, Najlepszy Weteran w Rasie, Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS). Kluby tzw. "wybieralne" na swojej wystawie rangi krajowej mogą przyznawać duże CWC. Dotyczy to wyłącznie jednej wystawy w roku, organizowanej przez te Kluby.

4. Zarząd Główny podjął uchwałę o wprowadzeniu od 1 stycznia 2015 roku - jako jednego z wymogów hodowlanych - badania profilu DNA od wchodzących do hodowli suk hodowlanych i psów reproduktorów ras polskich oraz od reproduktorów pozostałych ras i zatwierdził z tym związane procedury, które zostały ujęte w załącznikach do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych i rozesłane do Oddziałów ZKwP.

5. W zakresie spraw szkoleniowych Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
- na wniosek przewodniczącego GKSP dokonał zmiany obsady sekretarza GKSP. Odwołał kol. Dorotę Pankiewicz, a na jej miejsce powołał kol. Małgorzatę Kędziorek.
- Zmienił niektóre postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Komisji Szkoleniowych ZKwP w następującym zakresie:
a/ powiększenie do 3 ilości zastępców przewodniczącego GKSP,
b/ zwiększenie częstotliwości zwoływania posiedzeń GKSP,
c/ zwoływanie posiedzeń wspólnych GKSP i poszczególnych KUS (komisji dyscyplin sportowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie GKSP oraz stronie internetowej ZKwP w zakładce Regulaminy.
- Dokonał uszczegółowienia definicji "oficjalnej imprezy międzynarodowej" z Regulaminu Wystaw (rozdz. II, pkt. 6) poprzez dodanie zapisu (cyt.): "… na której przyznawany jest wniosek na międzynarodowego championa pracy (CACIT) lub wnioski równoważne dla innych specjalności użytkowych (np. CACIL itp.)
- Na wniosek KUS - wyścigi chartów, poparty przez GKSP, uchwalił nowy Regulamin Wyścigów Chartów.

6. Zarząd Główny ZKwP korzystając ze swych statutowych kompetencji uchwalił ważność mandatów delegatów z ostatniego sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Delegatów ZKwP (11-12.05.2013) na kolejny, zwyczajny - sprawozdawczy Zjazd Delegatów, zaplanowany na dzień 9 maja 2015 r.
Oddział w Łodzi reprezentować będą trzej delegaci wybrani na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

7. Zarząd Główny uchwalił, że od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie porozumienie podpisane między ZG ZKwP a Fundacją Straż dla Zwierząt. Jego celem jest przeciwdziałanie naruszaniu praw zwierząt. Działania kontrolne Straż dla Zwierząt może podejmować w stosunku do członków ZKwP wyłącznie w porozumieniu z władzami Związku. W zespole kontrolującym musi uczestniczyć przedstawiciel ZKwP (kontrole wspólne).


 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 17.09.2014 r. podjął następujące uchwały:1. Zatwierdzono uzupełnienie do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1

2. Zatwierdzono powołanie wybieralnego Klubu Owczarków Belgijskich.

3. Została wyrażona zgoda na opracowanie regulaminu dot. obligatoryjnego wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. pobierania od suk hodowlanych i psów reproduktorów, wchodzących do hodowli materiału genetycznego, celem oznaczenia DNA. Wymóg dotyczyć będzie suk hodowlanych i reproduktorów wszystkich ras polskich oraz reproduktorów wszystkich innych ras. Badania przeprowadzać będzie wybrane w drodze konkursu laboratorium. Szczegółowe informacje na powyższy temat zostaną przesłane do Oddziałów ZKwP.

4. Przyjęto wniosek o umieszczenie klauzuli w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych o możliwości wykonywania badań na dysplazję w wieku od 12 miesiąca życia zwierzęcia. W rasach, w których nie ma obowiązku przeprowadzania badań w kierunku dysplazji można je wykonywać nieobligatoryjnie wg zaleceń Klubów.

5. Przyjęto wniosek o zmianę specjalności sędziowskich, w związku z aktualnie obowiązującym podziałem na sekcje Grupy IX FCI, według zmienionej przez FCI nomenklatury ras:
sekcja 1 - biszony i rasy pokrewne, sekcja 2 - pudel, sekcja 3 - małe psy belgijskie, sekcja 4 - psy bezwłose, sekcja 5 - rasy tybetańskie, sekcja 6 - angielskie spaniele ozdobne, sekcja 7 - chin japoński i pekińczyk, sekcja 8 - molosy małego formatu, sekcja 9 -chihuahua, sekcja 10- kontynentalny spaniel ozdobny i toy rosyjski, sekcja 11 - kromfohrlander.
Zmieniona wersja specjalności sędziowskich w zakresie Grupy IX FCI:
- specjalność 9A Grupa IX, sekcja 1,2,3,6,9,10,11 - psy ozdobne i do towarzystwa z wyłączeniem ras azjatyckich i molosów małego formatu
- specjalność 9B Grupa IX, sekcja 4,5,7,8 - psy ozdobne i do towarzystwa: rasy azjatyckie i molosy małego formatu

6. Została przyjęta poprawka do Regulaminu Wystaw następującej treści:
Psy/suki z zagranicy, przebywające czasowo na terytorium Polski, mogą być zgłaszane przez właściciela lub współwłaściciela na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe, tak jak psy zagraniczne.

Dodatkowo nowa redakcja w Regulaminie Wystaw w Rozdz. II w pkt. 4 b brzmi::
"Psy/suki sprowadzane do Polski (importowane) z zagranicy, które nie mają jeszcze znostryfikowanego rodowodu (zgłoszone do nostryfikacji), mogą być przyjmowane na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe jako psy krajowe - na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po uzyskaniu rejestracji oddziałowej."

7. Został zatwierdzony termin Zjazdu Delegatów ZKwP Sprawozdawczy na dzień 9 maja 2015 roku.


 

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 wrzenśia 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 

Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w dniu 30.07.2014 podjął następujące uchwały:1. Powołano Klub Komisję ZG - toy terrierów (sekcja 4 - yorkshire terrier, australijski silky terrier, angielski toy terrier). Przewodnicząca Klubu Komisji ZG - Magdalena Świętoń.

2. Zatwierdzono Klub Doga Niemieckiego wybieralny jego władze i regulamin.
Przewodniczący – Paweł Kucharczyk
Wyrażono zgodę na wystawę organizowaną przez klub w Zgierzu - 21.09.2014 r.

3. Zatwierdzono dla: rottweilerów i dobermanów - jako wymóg kwalifikacji hodowlanych:
- wyszkolenie BH lub
- testy psychiczne (takie jak dla owczarków kaukaskich, berneńskich psów pasterskich itd.) DO WYBORU DLA HODOWCY.

4. Zatwierdzono uzupełnienie do regulaminu Odznaki Honorowej ZKwP (pkt 5) Warunkiem otrzymania odznaki brązowej jest co najmniej 5 letnia aktywna i efektywna praca w Związku lub dla dobra kynologii poza Związkiem, A TAKŻE ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA HODOWLANE.

5. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych:
par. 10, pkt 1, ppkt B: do hodowli dopuszcza się sukę, która Ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 2,
par. 13, pkt 1 , ppkt B: do kryć dopuszcza się psa, który Ukończył 15 miesięcy
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 15 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1
par. 16, pkt 2, ppkt F: przy kryciu za granicą właściciel suki jest zobowiązany wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia i uzyskać na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.
ppkt J: hodowca jest zobowiązany złożyć w Biurze Oddziału ... w przypadku krycia za granicą dodatkowo: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowód reproduktora, ...
par. 19, pkt 1: ... W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.

6. Zatwierdzono wystawy międzynarodowe na 2016 r.:
05-06.03   Drzonków (Zielona Góra)
23-24.04   Opole
07-08.05   Łódź
20-21.05   Rzeszów
28-29.05   Leszno
    12.06   Kraków
09-10.07   Warszawa
23-24.07   Konopiska (Częstochowa)
06-07.08   Zakopane
20-21.08   Sopot
27-28.08   Białystok
24-25.09   Wrocław
    29.10   Poznań
    30.10   Poznań
    12.11   Kielce
    13.11   Kielce
10-11.12   Lublin

7. Podjęto uchwałę o przyznaniu dużego CWC podczas krajowej wystawy festiwalowej polskich owczarków podhalańskich, organizowanej przez Oddział w Zakopanem 24.08.2014 r.

8. Podjęto uchwałę o zasadach organizowania wystaw:
§ 1. Oddziały organizują̨ce wystawy międzynarodowe nie mogą organizować wystaw pełnych krajowych z wyjątkiem Oddziału w Warszawie .
§ 2. Oddziały, które organizują inne wystawy niż wystawy międzynarodowe, mogą zorganizować maksymalnie 2 pełne wystawy krajowe.
§ 3. Wszystkie tzw. wystawy cząstkowe – mniej niż pełne krajowe, może organizować każdy oddział w każdym czasie wg swojego uznania.
§ 4. Wystawy klubowe i międzynarodowe zatwierdza Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce, jak i wszystkie pozostałe wystawy.
W związku z powyższą uchwałą - wszystkie wnioski Oddziałów o zgodę na zorganizowanie wystawy, złożone prawidłowo do Zarządu, a odrzucone - zostają automatycznie uczynnione.

9. Podjęto uchwałę o zmianie cen rodowodów:
- krajowe 60 zł
- eksportowe - 120 zł
Nowe ceny będą obowiązywać od 1 września 2014 r.

10. Został zatwierdzony wpis w metrykę obowiązuje tylko na terenie RP w języku polskim i angielskim.

11. Podjęto uchwałę o wpisaniu do deklaracji członkowskiej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku. Na stronie internetowej ZKwP ukaże się dodatkowo komunikat, informujący o tym fakcie. Osoby, które wypełniały deklarację członkowską bez tej klauzuli, jeżeli w przeciągu miesiąca nie zgłoszą zastrzeżeń, oznacza to, że akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie wizerunku.

12. Ustalono na 15.11.2014 r. godz. 11.00 zebranie przewodniczących Oddziałów ZKwP.

 

Informujemy, że teoretyczny egzamin sędziowski odbędzie się w dniach 20-21.09.2014 r.
Podania przyjmujemy wyłączenie do dnia 10 września. Egzamin odbędzie się w Biurze Zarządu Głównego.

 

Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 4.06.2014 w związku z sygnałami napływającymi ze środowiska rottweilerów – podtrzymuje wcześniejszą decyzję dotyczącą wymogów hodowlanych dla psów rasy rottweiler.

Na posiedzeniu prezydium ZG w dniu 4.06.2014 została podjęta uchwała, że dorosłe psy sprowadzone do Polski z zagranicy, które nie mają jeszcze znostryfikowanego rodowodu mogą być zgłaszane przez właściciela lub współwłaściciela na nasze wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe, jako psy zagraniczne.

 

Zarząd Główny na posiedzeniach plenarnych w dniu 27.02.2014 i 26.03.2014 podjął następujące uchwały:

- o powołaniu Klubu Wybieralnego Doga Niemieckiego na podstawie wniosku grupy inicjatywnej (Jadwiga Szłapka – O/Leszno, Anna Łochyńska – O/Poznań, Marta Szymańska – O/Kalisz, Jadwiga Rogowska – O/Łódź, Anna Dymińska – O/Wrocław) i przedstawionej listy chętnych członków.

- przyjął wniosek Klubu- Komisji ZG Rottweilera by dla rottweilerów wymogiem hodowlanym było BH plus reakcja na strzał. Główna Komisja Hodowlana rekomenduje przyjęcie ww. wymogów do kwalifikacji hodowlanej rottweilera.

- przyjął wniosek Komisji Młodego Prezentera, by punkt 3.6 Regulaminu Młodego Prezentera otrzymał brzmienie: „Prezenterzy zobowiązani są stawić się w ringu punktualnie. Ocena spóźnionego prezentera może odbyć się wyłącznie za zgodą sędziego, poza konkurencją. W takim przypadku sędzia może przyznać wyłącznie punkty za udział (od 0 do 5 punktów).”

- przyjął brzmienie zapisu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych: „Psy/suki w klasach: młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po rejestracji oddziałowej.”

- przyjął wniosek, by w rodowodzie był umieszczany zapis o ogonie krótkim i szczątkowym we wszystkich rasach, których wzorzec mówi, że szczenięta rodzą się z ogonami szczątkowymi, krótkimi i długimi.

- powołał p. Tomasza Kuśmierka na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ZG ZKwP

- zatwierdził bilans ZG oraz Rachunek Zysku i Strat ZG za 2013 rok oraz preliminarz ZG na 2014 rok oraz bilans i Rachunek Zysku i Strat całego Związku Kynologicznego w Polsce za 2013 rok.

Klubowe wystawy Klubów-Komisji ZG ZKwP i Klubów Wybieralnych mają przyznane duże CWC. Jedynie tytuł Zwycięzcy Klubu mogą otrzymać psy i suki na wystawach klubowych organizowanych prze Kluby-Komisje ZG ZKwP.

ZG postanowił o jednorazowym przyznaniu prawa do dużego CWC na jubileuszowej, 10. wystawie krajowej golden retrieverów w 2015 r w Chorzowie.

 

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów

Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu tytułu Championa krajowego pomiędzy: Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r. Na mocy tej umowy champion Estonii otrzymuje championat Polski po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast championy polskie otrzymują championat Estonii po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.
Ponadto od 2011 roku obowiązują umowy podpisane pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce, a Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union), Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija),Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija) oraz Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union).
Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego championa wystawowego jednej ze stron zyskują tytuł drugiej strony po uzyskaniu jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na wystawie międzynarodowej.
Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego w krajach reprezentowanych przez Strony: Właściciel psa zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) o zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy lub Polski. Dostarcza wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu i championatu swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej zapłaty za wystawienie dyplomu. Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła na adres pocztowy właściciela psa.

 

Zarząd Główny zwraca się z uprzejmą prośbą o kierowanie korespondencji elektronicznej na poniższe adresy mailowe, zgodnie z ich tematyką.
Prosimy o każdorazowe wpisanie TEMATU W TYTULE MAILA np: nostryfikacje, rodowody, championaty etc.
Maile kierowane na adresy mailowe niezgodne z ich tematyką NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Biuro Zarządu Głównego - zg@zkwp.pl
Rzecznik Prasowy ZKwP - rzecznikprasowy@zkwp.pl
Główna Księgowa ZG - ksiegowa@zkwp.pl
Redakcja Czasopisma "PIES" - pies@zkwp.pl

Wnioski:
Młodzieżowy Champion Polski - championaty.mlodziezowe@zkwp.pl
Champion Polski - championaty@zkwp.pl
Interchampionaty - interchampionaty@zkwp.pl
Wnioski o przekształcenie R-CACIB - rcacib@zkwp.pl
Certyfikaty użytkowości - certyfikaty@zkwp.pl
Przydomki hodowlane - przydomki@zkwp.pl

Komisje ZKwP:
Główna Komisja Hodowlana - gkh@zkwp.pl
Główna Komisja Szkolenia Psów - gksp@zkwp.pl
Prezydium Kolegium Sędziów - kolegiumsedziow@zkwp.pl
Komisja Młodego Prezentera - mlodyprezenter@zkwp.pl

 

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 15.01.2014 r. zatwierdził:

- kalendarz wystaw na 2015 r.

- dwie nominacje na wystawę CRUF'S 2015 dla dwóch międzynarodowych wystaw w Poznaniu 18 i 19.10.2014 r.

- powołanie rzecznika dyscyplinarnego ZG ZKwP - kol. Iwonę Krzyszowską

- nowy Regulamin Poboru Składek Członkowskich (załącznik > )

- zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń (załącznik > )

- poprawki w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych oraz połączenie Komisji Psów Towarzyszących i Szkolenia Podstawowego GKSP z przewodniczącym kol. Januszem Arnoldem (patrz strona GKSP)

- wzór formularza na przyznanie odznaki honorowej ZKwP (załącznik > )

- podjął uchwałę o wnioskowaniu do FCI o zorganizowanie w 2018 r. - roku Jubileuszu 80-lecia ZKwP Wystawy Europejskiej w Kielcach.


 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny w dniu 11.12.2013 roku podjął następujące uchwały:

1. Celem promocji ras polskich, organizatorzy wystaw dwudniowych są zobowiązani do tego, żeby wszystkie rasy polskie (grupa I, VI, X) były oceniane jednego dnia. (zalecenie na 2014 rok, obowiązkowo od 1 stycznia 2015 roku).
Dla ras polskich organizatorzy powinni przewidzieć 5 miejsc i tyle samo pucharów i/lub nagród.

2. W drukach zgłoszeniowych na wystawy należy obowiązkowo wprowadzić rubrykę dotyczącą następujących informacji:
Uszy: cięte / niecięte
Ogon: cięty / niecięty
Organizatorzy wystaw są zobowiązani do stosowania się do komunikatu Zarządu Głównego z 7.11.2011 roku.

3. Oddziały organizujące wystawy psów rasowych są zobowiązane, by na swoich stronach internetowych przed wystawą zamieszczać tylko dane wystawcy (imię i nazwisko) oraz numery katalogowe zgłoszonych psów bez podawania ich imion.

4. Zatwierdzono poprawki do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych (załącznik > )

5. Zatwierdzono zasady organizacji klubowej wystawy i krajowych wystaw owczarków niemieckich (załącznik > )

6. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Młodego Prezentera (załącznik > )

7.Powołano Klub Rasy Cane Corso - Komisję Zarządu Głównego. Przewodniczącym Klubu został Kol. Marcin Luciak (Oddział Warszawa).


 

Uprzejmie informujemy, że do czasu wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu Hodowli Psów Rasowych obowiązuje następujące postępowanie w przypadku dyskwalifikacji psa na wystawie z powodu agresji do człowieka: (dot. § 12 pkt 5 § 15 pkt 4)
1. Organizator wystawy w terminie 2 tygodni po jej zakończeniu przesyła do Oddziału macierzystego właściciela psa/suki i do Głównej Komisji Hodowlanej kserokopię karty oceny o dyskwalifikacji psa/suki z powodu agresji w stosunku do człowieka wraz z pismem przewodnim (
załącznik > )
2. Karty ocen o dyskwalifikacji są podłączane do Karty Sztywnej psa/suki i stanowią podstawę do:
- unieważnienia uprawnień hodowlanych psa/suki,
- zakazu wystawiania psa/suki na Wystawach Psów Rasowych.


 

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych i finansowych związanych z wynajęciem w jednym terminie i miejscu sali konferencyjnej, pokoi hotelowych oraz cateringu termin Zjazdu Sędziów został przeniesiony na 15 marca 2014 roku.
Zjazd rozpocznie się o godz. 11.00 w Warszawie w Hotelu Gromada, pl. Powstańców Warszawy 2.


 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny w dniu 9.10.2013 roku podjął następujące uchwały:

1. Zatwierdzono Regulamin Głównej Komisji Szkolenia Psów

2. Powołano Prezydium GKSP w następującym składzie:
Przewodniczący: Aleksander Skrzyński
Członkowie: Waldemar Federak, Dorota Pankiewicz, Stanisław Pasek, Jacek Pazdan, Janusz Rurarz.

3. Powołano podkomisje GKSP oraz ich przewodniczących:
PSY UŻYTKOWE - Przewodniczący: Waldemar Kosmalski (O/Olsztyn)
PSY TOWARZYSZĄCE I SZKOLENIE PODSTAWOWE - Przewodniczący: nazwisko podane będzie w późniejszym terminie
OBEDIENCE - Przewodniczący: nazwisko podane będzie w późniejszym terminie
AGILITY - Przewodnicząca: Małgorzata Kędziorek (O/Warszawa)
PRACA PSA PASTERSKIEGO - Przewodniczący: Kamil Kędziorek (O/Warszawa)
WYŚCIGI CHARTÓW - Przewodniczący: Zbigniew Łomiński (O/Chojnice)
PSIE ZAPRZĘGI - Przewodnicząca: Małgorzata Szmurło (O/Chojnice)
RATOWNICZA - Przewodnicząca: Marta Gutowska (O/Rzeszów)
DUMMY - Przewodniczący: Leszek Siejkowski (O/Bydgoszcz)
FLY BALL - Przewodnicząca: Dagmara Wichłacz (O/Wrocław)


4. Powołano skład Komisji Prawno-Regulaminowej:
Przewodniczący - Aleksander Skrzyński
Członkowie: Maciej Skory, Michał Tuszyński

5. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku. (załącznik > )

6. Zarząd Główny - zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów - wprowadził zasadę trzystopniowego przyznawania wystaw, realizowaną wg poniższej kolejności:
a) wystawy międzynarodowe,
b) "pełne" wystawy krajowe, po jednej na wnioskujący Oddział,
c) pozostałe wystawy krajowe.
Odnośnie punktu c prosimy o przysłanie do Zarządu Głównego (do końca listopada b.r.) propozycji terminów wystaw na 2015 rok uzasadniając konieczność ich zorganizowania.


 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny w dniu 31.07.2013 roku podjął następujące uchwały:

W związku z rezygnacją dr Barbary Blenau (upoważnionej przez ZKwP do odczytywania zdjęć RTG) zastąpi Dr Adam Pietroń, pracujący w tej samej klinice.

Zatwierdzony został Regulamin Klubu Rasy Owczarka Niemieckiego (tekst zamieszczony jest na stronie klubu).

Zatwierdzono organizację wystaw międzynarodowych na 2015 rok w następujących Oddziałach: Białystok, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Opole, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zakopane, Zielona Góra.

Uchwalono zmiany w Regulaminie Wystaw, pkt 13 ppkt b, c, d:

b) do 30 czerwca (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego z kopią do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację wystaw międzynarodowych,

c) do 1 października (z dwuletnim wyprzedzeniem) Zarządy Oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego z kopią do Prezydium Kolegium Sędziów wnioski o organizację pozostałych wystaw,

d) do 15 października Zarząd Główny przygotowuje projekt terminarza wystaw,

II .Zasady Organizacji wystaw do pkt 8 dodano ppkt g, h

g) na wystawach z prawem przyznawania wniosku CACIB organizowanych na otwartej przestrzeni obowiązuje całościowe zadaszenie ringu honorowego i przygotowawczego, ponadto zaleca się rozstawianie namiotów dla wystawców z psami.

h) na wystawach z prawem przyznawania wniosku CACIB organizowanych w hali należy zabezpieczyć stosowną ilość i jakość wykładziny.


 

W dniach 11 i 12 maja odbył się Zjazd Delegatów na którym wybrano Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński, które ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Główny

Przewodniczący - Jan Gajewski
Wiceprzewodniczący d/s Hodowlanych - Anna Rogowska
Wiceprzewodniczący d/s Organizacyjnych - Aleksander Skrzyński
Sekretarz - Elżbieta Augustyniak
Skarbnik - Tomasz Sławik
Członek Prezydium - Henryk Dymalski
Członkowie: Anna Bogucka, Andrzej Brabletz, Danuta Ciapuła, Waldemar Federak, Ryszard Gesinowski, Waldemar Kosmalski, Barbara Larska, Zbigniew Łomiński, Jerzy Okoński, Barbara Onak, Stanisław Pasek, Leszek Siejkowski, Mariola Semik, Andrzej Stępiński, Zbigniew Szcześniak, Robert Szewczyk, Andrzej Szutkiewicz, Bożena Więckowska-Sieńko, Tadeusz Wirmański.

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący - Tomasz Kochan
Sekretarz - Marcin Jan Gorazdowski
Członkowie: Marek Bork- Grabkowski, Grzegorz Gołębiowski, Zbigniew Mańkowski, Ewa Pieńkowska, Andrzej Pławiński, Viva Maria Soleckyj Szpunar, Joanna Szymczyńska, Zofia Tosiak

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Jolanta Kurzawińska-Pasek
Wiceprzewodniczący - Robert Ossowski
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Kradziecki
Sekretarz - Barbara Wójcik
Członkowie: Tomasz Borkowski, Tadeusz Chwalny, Anna Kuszewska-Szperl, Ireneusz Lelonek, Piotr Lewandowski, Maciej Lipiec, Łukasz Pawłowski, Marta Pietrzak, Teresa Rupniewska, Aleksandra Sękowska-Miros, Aleksander Waszkowski.

Na rzecznika dyscyplinarnego powołano Andrzeja Zembowicza.

Zarząd Główny w dnuiu 29 maja 2013 roku podjął następujące uchwały:

Powołano Główna Komisję Hodowlaną w składzie:
Anna Rogowska - Przewodnicząca, Magdalena Musiał - Zastępca, Katarzyna Gazda - Sekretarz
Członkowie: Tomasz Borkowski, Zygmunt Jakubowski, Janusz Opara, Anna Pulikowska-Klimonda, Leszek Siejkowski, Andrzej Szutkiewicz, Mariola Żuchlińska.

Powołano kluby komisje Zarządu Głównego oraz ich przewodniczących:
Klub Polskiego Owczarka Nizinnego - Tomasz Borkowski
Klub Owczarka Niemieckiego - Waldemar Kosmalski
Klub Psów Pasterskich Niepolskich - Jadwiga Niciewicz
Klub Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Andrzej Kot
Klub Briarda i Beaucerona - Ewa Dorota Sobolta
Klub Welsh Corgi - Mirosław Redlicki
Klub Boksera - Anna Bogucka
Klub Molosów - Jan Gajewski
Klub Szwajcarskich Psów Pasterskich - Małgorzata Hałas
Klub Nowofundlanda i Landseera - Elżbieta Kusińska-Leontiew
Klub Doga Niemieckiego - Joanna Mróz Gabrysiak
Klub Rottweilerów - Klaudia Łukaszewicz
Klub Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego Teriera Rosyjskiego - Piotr Król
Klub Terierów - Andrzej Kaźmierski
Klub Airedale Teriera i Teriera Walijskiego - Joanna Szczepańska-Korpetta
Klub Jamnika - Dorota Witkowska
Klub Szpiców i Ras Pierwotnych - Zygmunt Jakubowski
Klub Ogara Polskiego - Magdalena Musiał
Klub Gończego Polskiego - Marian Paweł Bocianowski
Klub Gończych - Barbara Larska
Klub Posokowców i Alpejskich Gończych Krótkonożnych - Aleksander Skrzyński
Klub Wyżłów - Andrzej Brabletz
Klub Spaniela i Psów Dowodnych - Jerzy Olszewski
Klub Retrieverów - Andrzej Stępiński
Klub Psów do Towarzystwa - Janusz Opara
Klub Charta - Maciej Lipiec
Klub Charta Polskiego - Małgorzata Szmurło

Powołano Kapitułę Odznaczeń
Przewodniczący - Henryk Fonfara
Członkowie: Janusz Betting, Jan Gajewski, Zygmunt Jakubowski, Halina Kuczyńska

Na rzecznika prasowego powołano Elżbietę Augustyniak.

W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Zarząd Główny uznaje za uzasadnione odejście od centralnych obchodów tej rocznicy. Równocześnie Zarząd Główny proponuje przyjąć poniższy sposób upamiętnienia tej rocznicy przez oddziały:
a) umieszczenie informacji o tej rocznicy na stronie internetowej oddziału,
b) analogicznie umieszczenie daty powołania Związku i daty powstania Oddziału na drukach, papierach firmowych, katalogach,
c) w miarę możliwości poszerzenie tej kampanii przy wszystkich uroczystościach organizowanych przez miasto i na jego terenie,
d) nawiązanie w tym zakresie współpracy z Zarządem Okręgowym PZŁ w celu wspólnej ekspozycji rocznic ZKwP i PZŁ.
Zarząd Główny analogicznie umieści stosowną informację o 75-leciu ZKwP na swojej stronie internetowej.

Sprawy Głównej Komisji Szkolenia Psów
Uchwalono, że Główna Komisja Szkolenia Psów działa w dotychczasowym składzie, a nadzoruje ją z ramienia Zarządu Głównego Aleksander Skrzyński.

Z dniem 29.05.2013 roku Zarząd Główny podjął uchwałę wprowadzającą zakaz organizowania egzaminów, testów i zawodów przez jeden Oddział ZKwP na terenie miasta będącego siedzibą jakiegokolwiek innego oddziału bez jego wiedzy i zgody.

Od dnia 29.05.2013 roku dostosować obowiązujące w ZKwP regulaminy IPOV, 1-3, IPO FH do wytycznych FCI z dnia 13.04.2011 roku co oznacza przyjęcie w całości tych wytycznych, jako dokumentu regulującego kompleksowo sprawy dotyczące szkolenia i egzaminowania psów użytkowych.
Nadto wprowadzić przewidziane wytyczne FCI, dodatkowe konkurencje szkoleniowe co znacznie zwiększy różnorodność oferty szkoleniowej.

Przypominamy, że od 29 września 2012 roku t.j. od dnia podjęcia przez ZG uchwały w przedmiotowej sprawie jednym z warunków koniecznych dopuszczenia psa do egzaminu IPO-V lub IPO 1 jest zaliczenie egzaminu psa towarzyszącego z testem zachowania (BH/VT) lub egzaminu psa towarzyszącego PT.

Zarząd Główny w dniu 29 maja 2013 roku podjął następująca uchwałę:
Wprowadza się zmianę zasad przyznawania tytułu Championa Polski.
Z dniem podjęcia tej uchwały obowiązują: trzy CWC od trzech różnych sędziów w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej, pod warunkiem, że między pierwszym o ostatnim wnioskiem upłynęło 6 miesięcy (np. 1.01 do 2.07).
Dotyczy to również psów/suk, które w/w wymogi spełniły do 29.05.2013 roku lub przed tą datą rozpoczęły championat.

Ustalono możliwość uzyskania rodowodu krajowego ekspresowego w cenie 300 zł.
Oddziały zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania do biura ZG dokumentów niezbędnych do wypisania rodowodu ekspresowego. Rodowody będą wysyłane przez biuro ZG do biura ZO w terminie 5 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów.

psy stopka