Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.03.2015 r. podjął następujące uchwały, obowiązujące od momentu uchwalenia:- powołanie w drodze tajnych wyborów na wiceprzewodniczącą ZG ZKwP ds. hodowlanych kol. Elżbietę Augustyniak (dotychczasowego sekretarza ZG ZKwP)

- powołanie w drodze tajnych wyborów na sekretarza ZG ZKwP – kol. Stanisława Paska

- odwołanie dotychczasowego składu Głównej Komisji Hodowlanej i powołanie w nowym składzie: przewodnicząca GKH – Elżbieta Augustyniak, członkowie: Tomasz Borkowski, Renata Berlińska, Waldemar Federak, Małgorzata Hałas, Zygmunt Jakubowski, Magda Musiał, Janusz Opara, Anna Pulikowska-Klimonda, Leszek Siejkowski, Andrzej Szutkiewicz, Joanna Szymczyńska, Mariola Żuchlińska

- powołanie drugiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim – mec. Michała Kapelskiego (Oddział Legnica)

- powołanie chorążego Sztandaru ZKwP – kol. Leszka Salamona

- przyznanie Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Warszawie (11-12.07.2015) oraz MWPR w Poznaniu (8.11.2015) nominacji na wystawę Cruft's 2016

- zawieszenie p. Agnieszki Nakoniecznej (hodowla whippetów Meradith) w prawach członka ZKwP na czas postępowania rzecznika dyscyplinarnego przy GSK

- ujednolicenie papieru firmowego do korespondencji dla wszystkich oddziałów:
na listowniku ma być napis Związek Kynologiczny w Polsce Oddział ............., adres, musi być logo ZKwP (bez żadnych modyfikacji), pod spodem rok powstania 1938 i może być też logo Oddziału wraz z datą powołania. Wzór listowników zostanie przesłany do oddziałów.

- zatwierdzenie wniosku dla oddziałów ubiegających się o wystawę międzynarodową

- uchwalił, że obowiązują dotychczasowe zasady przyjmowania na wystawy psów urodzonych w Polsce po 01.01.2012 i poddanych zabiegowi kopiowania ogonów i/lub uszu, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724).
W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza weterynarii, będącego członkiem Izby Weterynaryjnej w Polsce. Zaświadczenie musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza, takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.
Zaświadczenia wystawiane przez lekarzy weterynarii z zagranicy nie będą honorowane.
Psy pochodzące z krajów, w których nie obowiązuje zakaz kopiowania ogonów i uszu będą przyjmowane na wystawy na dotychczasowych zasadach.

- przygotowanie ujednoliconych wzorów kart oceny psów na wystawach krajowych i międzynarodowych oraz karty przeglądu miotu. Po przygotowaniu przez GKH ZKwP wzory zostaną rozesłane do Oddziałów jako obowiązujące.

 

Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniamiW związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568.
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                                               Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP

 

Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na następny dzień tj. w dniu 19 lutego odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku. Została na nim podjęta decyzja o zawieszeniu w prawach członka p. J. Rostkowskiego - właściciela hodowli o przydomku "Z Kwitnącej Magnolii", na temat, której ukazał się reportaż, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujący skandaliczne warunki przetrzymywania psów w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego została skierowana w trybie pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

Zarząd Główny ZKwP zobowiązał władze Oddziału w Białymstoku, jak również pozostałych oddziałów ZKwP do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich terenie hodowlach psów – zwłaszcza przede wszystkim z uwzględnieniem dużych hodowli z wieloma rasami.
 

 

psy stopka