Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na  pisemny wniosek zainteresowanego


UWAGA! CHAMPIONATY ZMIANA

Przypominamy, że od 1 sierpnia br. dla DYPLOMÓW CHAMPIONA (Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów) i certyfikatu użytkowości WCC obowiązuje tylko format PDF.

 Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, wydruk papierowej wersji dyplomów Championa czy certyfikatu użytkowości będzie możliwy w Oddziale macierzystym.

Warunkiem wydruku powyższych dokumentów w Oddziale będzie dostarczenie na karcie pamięci lub przesłanie drogą mailową na adres Oddziału dyplomu Championa lub certyfikatu użytkowości w formie PDF.

.

Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o championaty.  Biuro ZG wystawia dyplom w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia sprawozdania od organizatorów i przesyła dokument w formie elektronicznej.
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat może otrzymać pies i suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu ,,Championa Polski”, pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. 1.01 do 1.07). Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie ,,CWC” wraz z oddzielną parafą.

Od dnia 29 maja 2013 r. obowiązują: trzy CWC od trzech różnych sędziów w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej, pod warunkiem, że między pierwszym o ostatnim wnioskiem upłynęło 6 miesięcy (np. 1.01 do 1.07). Dotyczy to również psów/suk, które w/w wymogi spełniły do 29.05.2013 roku lub przed tą datą rozpoczęły championat.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie dyplomów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów, certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.


Wypełnij  Wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu Championa Polski

                                                                  
       

psy stopka